Η υποβολή Περίληψης για Ελεύθερη Ανακοίνωση, Συμπόσιο, Αναρτημένη Εργασία ή Εργαστήριο πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, σε γραμματοσειρά Times New Roman 12pt, σε πρόγραμμα Word, με μονό διάστιχο, πλήρη στοίχιση και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στο αντίστοιχο δελτίο Υποβολής Περίληψης και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epee@edc.uoc.gr

Δελτίο Υποβολής Περίληψης για Ελεύθερη Ανακοίνωση

Δελτίο Υποβολής Περίληψης για Συμπόσιο

Δελτίο Υποβολής Περίληψης για Αναρτημένη Εργασία

Δελτίο Υποβολής Περίληψης για Εργαστήριο

Στην Περίληψη πρέπει να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια:

·         ο σκοπός της εργασίας,

·         η μεθοδολογία,

·         τα αποτελέσματα ή/και,

·         τα συμπεράσματα.

Περιλήψεις στις οποίες δεν θα περιληφθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνουν δεκτές.

Όλες οι περιλήψεις των εργασιών θα υποβληθούν σε τυφλό σύστημα κρίσης από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Οι Περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες.

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα εκδοθεί Ειδικό Τεύχος στο ηλεκτρονικό περιοδικό Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση (http://childeducation-journal.org). Όσοι από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν την εργασία τους στο περιοδικό. Οι υποβληθείσες εργασίες θα γίνουν δεκτές για δημοσίευση αποκλειστικά με βάση την επιστημονική τους αξία και σύμφωνα με τα αποτελέσματα «τυφλής» αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον κριτές.